ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานที่ 10

1. การบริหารกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ในองค์กรมีความสำคัญ ความจำเป็น มากน้อยเพียงใด และเหตุใดทุกหน่วยจะต้องดำเนินการ ไม่ดำเนินการได้หรือไม่
- องค์กรทุกองค์กรต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้เข้ากับองค์กรของเเต่ละองค์กร เพื่อเป็นการขยายโอกาสเเละเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรนั้นๆ ไม่่ว่าจะในด้านใดๆก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสารสนเทศถือเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยทีเีดียวที่องค์กรเเต่ละเเห่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเเละนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถือเป็นการลดภาระทั้งในด้านบุคคลากรเเละค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้องค์กรมีความเข้มเเข็ง เเละถ้าองค์กรใดสามารถพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้หรือประยุกต์ให้เข้ากับองค์กรมากที่สุด ก็จะได้เปรียบองค์กรอื่นๆเช่นกันในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรของตนเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่รวดเร็ว ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทันโลกโลกาภิวัฒน์

2. กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิต ABXY ตามเอกสารที่แจกไปเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ท่านคิดว่าจะมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริษัทนี้ ABXY มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องมีกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับระบบการจัดการองค์กร ระบบฐานข้อมูลของบริษัทของบริษัทให้มีความทันสมัยเเละมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด และยังสามารถนำเทคโนโลยีมาัพัฒนาให้เข้ากับการทำของเเต่ละฝ่ายเเต่ละเเผนกให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการทำงาน เพื่อเิพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงเยี่ยมโยงกับกลุ่มพันธมิตรขององค์กร และเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าหลายๆกลุ่มหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ง่ายต่อการเผยเเพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนหรือลูกค้าได้รับทราบมากขึ้นอีกด้วย

3. จาก SWOT ของวิทยเขตมุกดาหาร ถ้าหากว่าจะทำเป็นยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาเขต มุกดาหารจะทำได้หรือไม่ และยุทธศาสตร์ที่ว่าควรจะ
- ทำได้โดยการควรจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบจัดการให้เข้ากับองค์กร เช่นการประชาสัมพันธ์ การศึกษาออนไลน์ การเเจ้งข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากวิทยาเขตมีข้อจำกัดทางด้านบุคคลากรและมีมีงบประมาณที่จำกัดด้วยเ่ช่นกัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์จะให้ช่วยองค์กรมีความเข้มเเข็งมากขึ้น ประหยัดงบประมาณเเละบุคคลากรบางส่วนลงได้ งบประมาณที่เหลือสามารถนำไปพัฒนาในส่วนต่างๆต่อไป เพื่อให้ภายนอกรู้จักวิทยาเขตมุกดาหารมากขึ้น เเละการบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานที่ 9

1.กรณีศึกษาเรื่องฟาร์มโชคชัย
- เป็นกลยุทธ์สีครามในแง่ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างในสินค้าและบริการ มีแนวคิดที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ กระตุ้นความเป็นผู้นำ โดยนำเสนอสินค้าและบริการแปลกใหม่ต่างไปจากเดิม เพื่อทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆและนำไปสู่การสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ขึ้นด้วย น่านน้ำสีครามจะประกอบไปด้วยกลยุทธุ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. มีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าคู่แข่ง
2. สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
3. ให้ความสำคัญกับต้นทุนหรือความแตกต่าง
ฟาร์มโชคชัยไม่ได้ทำแค่ธุรกิจปศุสัตว์และกสิกรรมเท่านั้น แต่ตอนนี้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุระกิจของตัวเอง เช่น ได้เลี้ยงโคนมผลิตนมเพื่อส่งขายทั่วประเทศ และกลยุทธ์ที่ฟาร์มโชคชัยใช้เพื่อดึงดูดกลุมลูกค้าใหม่ๆ คือทำเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกิจการภายใน

2.วิจารย์ว่าโครงการระบบการจัดการร้านอาหารผ่านคอมพิวเตอร์มือถือ
- ถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของเรา ทำให้มีลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น ข้อดี ของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ก็คืออย่างเเรกคือประหยัดเวลา ลดจำนวนพนักงานเเละค่าใช้จ่ายในการจ้างคน มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เปรียบคู่เเข่งทางธุรกิจ
ส่วนข้อเสีย คือ ไม่สามารถบริการกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากบางกลุ่มไม่มีโทรศัพท์ที่ทันสมัยมารองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

งานที่ 8

1. ท่านคิดว่าจะใช้ Joomla ในการพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทใดที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
- น่าจะนำมาพัฒนาเป็นระบบเว็บไซค์สารสนเทศ หรือจะเป็นเเบบการเรียนการสอนออนไลน์ เว็บไซค์การท่องเที่ยวเเหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ

2. ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือองค์กรใด ท่านจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไร
- จะนำ Joomla มาพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยีเเละระบบสารสนเทศขององค์กร อีกอย่างที่สำคัญคือ Joomla เป็นการใช้งานในรูปเเบบของ OpenSource สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ จัดให้มีการการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานหรือการนำไปใช้งานเกี่ยวกับ Joomla ข้อดี-ข้อเสีย เพื่อจะนำไปพัฒนาให้เข้ากับองค์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป..

3. ท่านคิดว่า Joomla เป็นทางเหลือที่ดีหรือยัง จะมีข้อพัฒนาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง พร้อมให้เหตุผล
- ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการนำ CMS ไปใช้งานด้านต่างๆ เพราะกำลังเป็นที่นิยมตัวหนึ่งในปัจจุบันเเละมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบจัดการข้อมูลเนื่อหาข้อมูลใน Joomla ผู้ที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซค์หรือเขียนโปรเเกรมก็ใช้งานได้ สามารถเรียนรู้เเละมีเเหล่งให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Google ได้มาซึ่งทุกอย่าง

Google ได้มาซึ่งทุกอย่างGoogle ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง ที่อยากดาวน์โหลด ในอินเตอร์เน็ต คำแนะนำ คุณสามารถใช้วิธีนี้ ในการหาดาวน์โหลดโปรแกรม แคร็ก ซีดี คีย์ หรือต่างๆนานา ที่คุณอยากได้ แต่ผมขอแนะนำว่า คุณควรจะดาวน์โหลด มาเพื่อการทดลอง ทดสอบ หรือการศึกษาเท่านั้น

วิธีที่หนึ่ง
พิมพ์คำเหล่านี้ ใน Google Search
(1)
" parent directory " /spectralab 4.3213/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(2)
" parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(3)
" parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(4)
" parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(5)
" parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(6)
" parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
หมาย เหตุ ให้คุณเปลี่ยน คำที่ตามหลัง parent directory เช่น MP3 Gamez appz DVDRip เป็นสิ่งที่คุณอยากได้ แล้วก้อค้นหา คุณจะพบกับ ความมหัศจรรย์ใน Google

วิธีที่สอง
พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google

?intitle:index.of? mp3
จากนั้นแค่เพิ่มชื่อ เพลง อัลบั้ม นักร้อง ลงไป เช่น ?intitle:index.of? mp3 myfavoritesongs

วิธีที่สาม
พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google

inurl:micr0s0f filetype:iso

จากนั้น ก้อเปลี่ยน คำว่า micr0s0f กับคำว่า iso เป็นคำที่คุณต้องการ เช่น inurl:myc0mpany filetype:zip

------------------------------เพิ่มเติม-------------------------


1.Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ เช่น ค้นหา harvest moon back to nature Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon AND back... (พูดง่ายๆคือค้นหาแบบแยกคำ)

2. การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำA และ คำB (พูดง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris

3. Google จะละคำทั่วๆไป (เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่ายขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่หน้าคำนั้น (ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +x

4. Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย

5. Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มีความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่างอื่นได้อีก เช่น "front mission 3" -filetype pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDF

6. การค้นหาแบบทั้งวลี (คือการค้นหาทั้งกลุ่มคำ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV"

7. Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เป็น ภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิ้กที่คำว่า "Translate this page" ด้านข้างชื่อเว็บ)

8. Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ ประเภทไฟล์ที่รองรับคือ

Adobe Portable Document Format (นามสกุลของไฟล์ pdf)
Adobe PostScript (นามสกุลของไฟล์ ps)
Lotus 1-2-3 (นามสกุลของไฟล์ wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
Lotus WordPro (นามสกุลของไฟล์ lwp)
MacWrite (นามสกุลของไฟล์ mw)
Microsoft Excel (นามสกุลของไฟล์ xls)
Microsoft PowerPoint (นามสกุลของไฟล์ ppt)
Microsoft Word (นามสกุลของไฟล์ doc)
Microsoft Works (นามสกุลของไฟล์ wks, wps, wdb)
Microsoft Write (นามสกุลของไฟล์ wri)
Rich Text Format (นามสกุลของไฟล์ rtf)
Text (นามสกุลของไฟล์ ans หรือ txt)


วิธี ใช้ filetype:นาม สกุลของไฟล์ เช่น "Chrono Cross" filetype:pdf หมายความว่าเอกสารของ Chrono Cross ที่เป็น PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย)

9. Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บที่จะเข้าชมไว้ได้ (โดยคลิ้กที่ Cached หรือ ถูกเก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน์ของมันคือช่วยให้เราสามารถเข้าเว็บบางเว็บที่อาจโดนลบไปแล้ว โดยข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลก่อนถูกลบ (ใหม่สุดที่มันจะมีได้)

10.Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน (โดยคลิ้ก Similar pages หรือ หน้าที่คล้ายกัน ใน Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กันให้เรา เช่น ถ้าเรากำลังหาข้อมูลการวิจัย ความสามารถนี้จะช่วยให้หาข้อมูลได้มากมายในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเป็น ห่วงเรื่อง keyword

11.Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่เชื่อมไปยังเว็บนั้นได้ วิธีใช้ link:ชื่อ URL เช่น link:www.google.com แต่คุณไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ร่วมกับการหาแบบอื่นๆ ได้

12.Google สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่คุณต้องการเจาะจง site:ชื่อ URL เช่น ถ้าคุณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:www.stanford.edu

13.ถ้าคุณมีเวลาน้อย (และคิดว่าโชคดี) Google มีบริการการค้นหาด่วน (ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำเว็บที่อยู่ลำดับแรกของการค้นหา ส่งให้คุณเลย (link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ) เช่น คุณต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ใช่เลย! เจอแน่ๆ ใน Google ไทย

14.Google สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยู่ ชื่อถนน พร้อมด้วยชื่อรัฐ เช่น 165 University Ave Palo Alto CA Google จะจัดการส่งแผนที่คุณภาพสูงมาให้คุณ

15.Google สามารถหาเบอร์โทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทรแล้วหาบริษัทได้โดยพิมพ์
first name (or first initial), last name, city (state is optional)
first name (or first initial), last name, state
first name (or first initial), last name, area code
first name (or first initial), last name, zip code
phone number, including area code
last name, city, state
last name, zip code
แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหน

16.Google สามารถค้นหา Catalog สินค้าได้ (เข้าไปที่ http://catalogs.google.com)
17.Google สามารถเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ที่คุณต้องการได้โดยเข้าไปที่ Preferences หรือ ตัวเลือก ใน Google ไทย

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ก็เเค่..ข้อสอบ!!!ไม่มีอะไรที่กูทำไม่ได้


นอกจากข้อสอบ!!มันไม่ยากหรอก..ถ้าเราเข้าใจ
จริงไหม ?